Hạt giống Dưa Leo

  1. Hạt giống Dưa leo cao sản F1
    15.000đ
    0.5gr(~15 hạt)