Bảo Vệ Thực Vật

  1. Chế phẩm Hùng Nguyễn - Siêu ra rễ, kích keiki, trừ nhiều loại nấm -16% 0ff
  2. Miếng dán bẫy côn trùng 25x20cm - Xấp 20 miếng -20% 0ff
  3. SuperThrive 60ml - Hoocmon Kích Thích Tăng Trưởng Cho Lan -4% 0ff
DANH MỤC